Politika privatnosti
Početna strana / Politika privatnosti

 

Politika privatnosti

 

 

Preduzeće "Ljekobilje Hercegovina" d.o.o. Beograd donelo je Pravilnik radi usaglašavanja sa pozitivnim propisima Republike Srbije koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Pravilnikom su regulisani osnovni principi obrade ličnih podataka i Pravilnikom se ukazuje na odgovornost kompanije u aktivnostima obrade ličnih podataka. Pravilnik predstavlja deo mera koje rukovalac preduzima u cilju obezbeđivanja zakonite obrade podataka i mogućnosti da isto dokumentuje.

 

U ime Internet prodavnice Ljekobilje.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Korišćenje naših servisa takođe podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obaveštenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing ili sms lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Ljekobilje.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Ukoliko koristite Ljekobilje.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Ljekobilje.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti Ljekobilje.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Ljekobilje.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Ljekobilje.rs će koristiti radi prodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

 

 

Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

 

Obaveštenje o privatnosti:

 

Ljekobilje Hercegovina d.o.o. Beograd poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Budući da prilikom poslovanja Ljekobilje prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti i to kako svojih klijenata odnosno potencijalnih klijenata, tako i korisnika usluga i trećih lica, stoga Ljekobilje posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše poverenje.
"Podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Ovim dokumentom pružaju Vam se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu Ljekobilje prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, pod kojim uslovima i  koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših podataka o ličnosti.
Molimo Vas da ovaj dokument ( Obaveštenje o privatnosti ) pažljivo pročitate kako bi ste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.


1. Ko je rukovalac podataka?

 

Pravni termin “rukovalac“ označava fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje, i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Ljekobilje u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važećim propisima tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti.
Određeni lični podaci su Ljekobilje nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada Ljekobilje možda neće biti u mogućnosti da Vam obezbedi proizvode ili pruži usluge za koje ste zainteresovani.


Kontakt podaci Rukovaoca obrade:
Ljekobilje Hercegovina d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Nedeljka Gvozdenovića 31, lokal 3, PIB: 112146621, matični broj: 21615927
Kontakt e-mail: office@ljekobilje.rs

 

2. Koje podatke o ličnosti Ljekobilje prikuplja?

 

U svom poslovanju, Ljekobilje može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših ličnih podataka:

– Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru, ponudi i sl.;
– Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
– Druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

 

3. Kako Ljekobilje prikuplja Vaše lične podatke?

 

Ljekobilje prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: javne baze podataka.

 

4. Svrha i pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka:

 

Ljekobilje prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
Svrhe u koje Ljekobilje prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sledeće:
– Zaključivanje i izvršavanje ugovora o prodaji;
– Informisanje o proizvodima i uslugama Ljekobilje (direktni marketing);
– Izvršavanje zakonskih obaveza Ljekobilje;


Za pojedine prethodno navedene svrhe, Ljekobilje vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.
Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Ljekobilje neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.
Međutim, Ljekobilje može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:
– Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre sklapanja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude);
– Poštovanje pravnih obaveza Ljekobilje (npr. obaveza definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa razmenom informacija o finansijskom poslovanju stranke);
– Izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Ljekobilje (npr. dostavljanje dokumentacije pravosudnim organima u svrhu vođenja postupka);
– Ostvarivanje legitimnih interesa Ljekobilje ili treće strane, osim u slučaju kada Vaši pojedinačni interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Ljekobilje ili treće strane (npr. direktni marketing prema postojećim klijentima u svrhu ponude proizvoda, u administrativne svrhe i sl.).

 

5. Prenos podataka o ličnosti trećim licima:

 

Ljekobilje ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Ljekobilje u pojedinim situacijama mora Vaše lične podatke učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao rukovaoci, kao što su npr. državni organi i sl.


Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Ljekobilje može Vaše lične podatke učiniti dostupnim sledećim licima, koja sa Vašim ličnim podacima postupaju kao obrađivač, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a to su primera radi: konsultanti, stručni saradnici, advokati, saradnici koji za Ljekobilje obavljaju različite usluge (IT kompanije, pružaoci poštanskih usluga i sl.).
 

Takođe, Ljekobilje može Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima, primera radi u slučaju bilo kog planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ugovora, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja, imovine ili udela Ljekobilje (uključujući likvidacioni, stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

 

6. Gde se obrađuju Vaši lični podaci?

 

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u ovom dokumentu, a u skladu sa Zakonom koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Ljekobilje ni u kojem slučaju neće Vaše lične podatke činiti dostupnim licima  koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših ličnih podataka.

 

 7. Koja su Vaša prava u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i kako ih ostvariti?

 

U odnosu na Vaše lične podatke koje Ljekobilje prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa  zaštitom podatka o ličnosti  imate sledeća prava:
– Pravo na pristup podacima i informisanje o tome koje Vaše lične podatke Ljekobilje poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
– Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojimaLjekobilje raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
– Pravo na brisanje Vaših ličnih podatka koje Ljekobilje obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod tačkom 4.;
– Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
– Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka)
– Pravo prenosivosti – imate pravo da primite  Vaše lične podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
– Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka i nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti);
– Pravo da povučete saglasnost odnosno pristanak za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

 

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite  Ljekobilje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na prodajnim mestima Ljekobilje, kao i na linku u nastavku.

 

 

Zahtev za brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka

 

Zahtev možete podneti:
– pisanim putem neposredno u svakom prodajnom objeku Ljekobilje
– putem pošte na adresu: Ljekobilje Hercegovina d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Nedeljka Gvozdenovića 31, lokal 3. Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili elektronskom poštom na e-mail: office@ljekobilje.rs.

 

 8. Kada možete uložiti pritužbu na obradu podataka o ličnosti?

 

U svakom trenutku možete nam uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će bez odlaganja prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu.
Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Ljekobilje ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Ljekobilje, nakon čega Ljekobilje više neće obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratiti se i nadležnom nadzornom organu pritužbom – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


9. Koliko dugo Ljekobilje čuva Vaše podatke?

 

Ljekobilje čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.
Ljekobilje neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

10. Izmena pravila o zaštiti ličnih podataka

 

Ljekobilje redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa promenama važećih propisa koji uređuju ovu oblast i obezbeđuje da je najnovija verzija Informacija dostupna na svim prodajnim mestima Ljekobilje Hercegovina, kao i na web stranici www.ljekobilje.rs
U slučaju značajne promene sadržaja Informacije koja može bitno uticati na Vaša prava, slobode ili interese, bićete pravovremeno obavešteni.

 

Davanjem svojih podataka Društvu potvrdjujete da ste saglasni da Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.